Danh Mục Dịch Vụ

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hãn (Quản Lý) - 0932.153.163

Mr. Hãn (Quản Lý) - 0932.153.163

Trưởng Phòng Dịch Vụ - 0963.453.418

Trưởng Phòng Dịch Vụ - 0963.453.418

Kinh Doanh Sỉ - 0938.30.73.74

Kinh Doanh Sỉ - 0938.30.73.74

Kinh Doanh Lẻ - 0906.330.390

Kinh Doanh Lẻ - 0906.330.390

Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0906.99.91.97

Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0906.99.91.97

Trưởng Phòng Kế Toán - 0902.413.177

Trưởng Phòng Kế Toán - 0902.413.177

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Máy HITACHI CPX1 hư bóng

<p>&nbsp;</p>

<h2 style="font-size: 12px; color: rgb(254, 178, 89); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important; text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">M&aacute;y HITACHI CPX1 hư b&oacute;ng</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>
<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;"><strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">1.M&aacute;y chiếu kh&ocirc;ng l&agrave;m việc khi bật c&ocirc;ng t&aacute;c điện:&nbsp;</strong><br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
Kiểm tra lại d&acirc;y c&aacute;p điện nguồn cho m&aacute;y chiếu đ&atilde; được nối chặt chưa. Cũng c&oacute; thể nguồn cấp điện đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m việc. H&atilde;y thử d&ugrave;ng một thiết bị kh&aacute;c cũng với nguồn điện đ&oacute; xem n&oacute; c&oacute; l&agrave;m việc kh&ocirc;ng.<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">2.Kh&ocirc;ng c&oacute; h&igrave;nh ảnh n&agrave;o xuất hiện:&nbsp;</strong><br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
- C&oacute; thể l&agrave; mũ chắn bảo vệ cho đ&egrave;n chiếu vẫn c&ograve;n được gắn, kiểm tra xem bạn đ&atilde; th&aacute;o n&oacute; ra chưa.<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
- Kiểm tra lại tất cả c&aacute;c kết nối, đặc biệt l&agrave; kết nối giữa m&aacute;y chiếu v&agrave; m&aacute;y t&iacute;nh (sợi c&aacute;p truyền t&iacute;n hiệu). Kiểm tra lu&ocirc;n c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p xem c&oacute; bị đứt , nứt hay hư hỏng kh&ocirc;ng. - Cũng cần kiểm tra c&aacute;c đầu cắm v&agrave; ch&acirc;n cắm xem c&oacute; bị cong, v&ecirc;nh kh&ocirc;ng. Nếu c&oacute; th&igrave; phải thay mới .<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
- Cũng c&oacute; thể nguồn cấp t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng được chọn hợp l&yacute; n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể hiển thị qua m&aacute;y chiếu. Thử bấm n&uacute;t chọn nguồn tr&ecirc;n m&aacute;y chiếu rồi duyệt qua c&aacute;c nguồn t&iacute;n hiệu cho đến khi bạn chọn kết quả ch&iacute;nh x&aacute;c.<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
- Nếu thực hiện tr&igrave;nh chiếu bằng m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay th&igrave; c&oacute; thể l&agrave; cổng xuất t&iacute;n hiệu ra m&agrave;n h&igrave;nh bổ sung chưa được k&iacute;ch hoạt. H&atilde;y bấm giữ ph&iacute;m FN (thường nằm ở g&oacute;c dưới của b&agrave;n ph&iacute;m&nbsp;<span id="iipfyjftbx_3" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">laptop</span>) kết hợp với bấm một trong c&aacute;c ph&iacute;m từ F1 đến F12 (h&atilde;y t&igrave;m ph&iacute;m n&agrave;o c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; CRT/LCD hay c&oacute; biểu tượng một c&aacute;i m&agrave;n h&igrave;nh nhỏ) để lần lượt duyệt qua c&aacute;c thiết lập cho đến khi cổng xuất t&iacute;n hiệu ra m&agrave;n h&igrave;nh bổ sung được k&iacute;ch hoạt. C&aacute;c thiết lập c&oacute; thể l&agrave;: laptop bật -m&aacute;y chiếu tắt, laptop tắt - m&aacute;y chiếu bật, laptop bật- m&aacute;y chiếu bật .<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">3.Chỉ c&oacute; một phần của h&igrave;nh ảnh được hiển thị</strong><br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
H&atilde;y thử thay đổi độ ph&acirc;n giải của m&aacute;y t&iacute;nh l&ecirc;n/xuống để thay đổi k&iacute;ch thước h&igrave;nh ảnh (640x480,800x600,1024x768). Bấm chuột phải l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh desktop chọn Properties -&gt; chọn thẻ Settings. ở mục&nbsp;<span id="iipfyjftbx_1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">Screen Resolution</span>&nbsp;bạn chọn độ ph&acirc;n giải m&agrave; m&igrave;nh cần, bấm OK v&agrave; khởi động lại m&aacute;y t&iacute;nh.<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">4.M&aacute;y chiếu c&oacute; l&agrave;m việc nhưng chất lượng h&igrave;nh ảnh qu&aacute; tệ.</strong><br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
Nguy&ecirc;n nh&acirc;n cũng giống như trục trặc n&ecirc;u ở tr&ecirc;n. Thử thực hiện lại c&aacute;ch giải quyết ở bước tr&ecirc;n, h&atilde;y thay đổi độ ph&acirc;n giải của m&aacute;y t&iacute;nh tr&igrave;nh chiếu .<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">5.H&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu qu&aacute; tối</strong><br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của hiện tượng n&agrave;y do c&aacute;c thiết lập về độ tương phản (Contrast) v&agrave; độ s&aacute;ng (Brightness) đ&atilde; kh&ocirc;ng được điều chỉnh hợp l&yacute;. H&atilde;y v&agrave;o menu điều chỉnh h&igrave;nh ảnh của m&aacute;y chiếu để thay đổi cho đến khi thu được kết quả đ&uacute;ng nhất.<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">6.H&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng</strong><br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
Vị tr&iacute; của h&igrave;nh ảnh đ&atilde; kh&ocirc;ng được điều chỉnh đ&uacute;ng. Sử dụng n&uacute;t điều chỉnh ti&ecirc;u điểm (focus) tr&ecirc;n m&aacute;y chiếu để điều chỉnh đ&uacute;ng ( vị tr&iacute; v&agrave; độ lớn) để h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng bị mờ.<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
Cũng c&oacute; thể do nhiệt độ l&agrave;m việc qu&aacute; cao n&ecirc;n đ&atilde; xảy ra hiện tượng đọng nước tr&ecirc;n lăng k&iacute;nh của m&aacute;y chiếu. Để khắc phục, h&atilde;y để nguy&ecirc;n m&aacute;y chiếu với t&igrave;nh trạng bật trong v&ograve;ng khoảng hai giờ .<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">7.M&agrave;n h&igrave;nh tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng c&oacute; dạng h&igrave;nh chữ nhật</strong><br style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;" />
H&atilde;y t&igrave;m mục c&oacute; t&ecirc;n l&agrave;&nbsp;<span id="iipfyjftbx_10" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">Keystone</span>&nbsp;<span id="iipfyjftbx_7" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">Correction</span>&nbsp;trong menu t&ugrave;y chọn của m&aacute;y chiếu, sau đ&oacute; điều chỉnh cho đến khi bạn khắc phục được trục trặc. Nếu vẫn chưa được bạn h&atilde;y thử xoay nghi&ecirc;ng m&agrave;n h&igrave;nh tr&igrave;nh chiếu l&ecirc;n xuống một ch&uacute;t. Việc n&agrave;y dễ d&agrave;ng thực hiện với một số loại m&agrave;n h&igrave;nh tr&igrave;nh chiếu c&oacute; 3 ch&acirc;n.<br />
&nbsp;</p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">&nbsp;</p>

<p align="center" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;"><strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">TRUNG T&Acirc;M PH&Acirc;N PHỐI LINH KIỆN V&Agrave; SỬA CHỮA M&Aacute;Y CHIẾU HỢP TH&Agrave;NH THỊNH</strong><br />
&nbsp;</p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Thời gian l&agrave;m việc:&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">8h00 &ndash; 20h00 từ Thứ 2 &ndash; Chủ Nhật(Ngoài giờ hành chính xin gọi trước)</strong></p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">ĐC(Address)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; 145/10 Phạm Văn Hai, Phường 05, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, T.P Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">ĐT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; : 08. 38464855 &ndash; 38464802 - 38464806 &ndash;&nbsp;<span id="iipfyjftbx_9" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">Fax</span>: (848) 38464877</p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;"><span id="iipfyjftbx_6" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">Hotline</span>&nbsp;&nbsp;Kinh doanh:&nbsp;&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Ms Trinh 0938.30.73.74 &nbsp;- Email: htt_banle@<span id="iipfyjftbx_2" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; font-weight: normal; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">yahoo</span>.com &nbsp;- Yahoo: htt_banle</strong></p>

<p style="margin-left: 1in; color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-bottom: 0px !important; padding: 0px !important;"><strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ms Ti&ecirc;n 0938.06.96.98 - Email: htt.<span id="iipfyjftbx_8" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; font-weight: normal; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">sale</span>@yahoo.com.vn &nbsp;- Yahoo: htt.sale</strong></p>

<p style="margin-left: 1in; color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-bottom: 0px !important; padding: 0px !important;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Ms Li&ecirc;̃u</strong>&nbsp;&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">0902.413.177 - Email: kd_hopthanhthinh@yahoo.com &nbsp;- Yahoo: kd_hopthanhthinh</strong></p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Hotline Kỹ thuật&nbsp; &nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Mr H&atilde;n 0908.316.209/0932.153.163 &nbsp; - Email:&nbsp;</strong><a href="mailto:info@htt.com.vn" style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important; text-decoration: none;"><strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">info@htt.com.vn</strong></a><strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">, trannguyenhanvn@gmail.com</strong></p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Hotline Bảo h&agrave;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Ms</strong>&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Hạnh 0932.113.977 &nbsp;- Email: hopthanhthinh.sale@yahoo.com.vn - Yahoo: hopthanhthinh.sale</strong></p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">Website &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;<strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">www.htt.com.vn - trungtamsuachua.info &ndash; suachua24h.vn</strong>&nbsp;- Yahoo/<span id="iipfyjftbx_4" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">Skype</span>: trannguyenhanvn</p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;"><span id="iipfyjftbx_5" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 153, 0) !important;">Facebook</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/hopthanhthinh" style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important; text-decoration: none;">www.facebook.com/hopthanhthinh</a></p>

<p style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">&nbsp;</p>

<p align="center" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;"><strong style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;"><em style="margin: 0px auto !important; padding: 0px !important;">&ldquo;Th&acirc;́u hi&ecirc;̉u trong tư v&acirc;́n-chuy&ecirc;n nghi&ecirc;̣p trong tri&ecirc;̉n khai&rdquo;</em></strong></p>
</div>

 

Top

   (0)